Anna Krzysztofek, Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw jako idea zrownowazonego rozwoju na przykladzie spolki Lotos S.A.

Zainteresowanie problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CRS) oraz zrównoważonego rozwoju jest w ostatnim czasie coraz większe. CSR powstało na fundamentach zrównoważonego rozwoju. Obie te koncepcje uwzględniają w swojej działalności trzy aspekty: ekonomiczny, ekologiczny oraz społeczny. Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznej idei zrównoważonego rozwoju oraz koncepcji przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego na przykładzie działań realizowanych przez spółkę Lotos. Artykuł stanowi wstęp do głębszego poznania problemu koncepcji zrównoważonego rozwoju, jako wartości przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Do osiągnięcia celu niniejszego artykułu zastosowano metodę analizy literatury, analizy raportów oraz metodę obserwacji.