Monika Stachowicz, Gospodarka odpadami komunalnymi w malych miastach wojewodztwa lodzkiego

Gospodarka odpadami komunalnymi obejmuje: zbiórkę, transport, utylizację oraz unieszkodliwianie odpadów. Musi ona przebiegać zgodnie z przepisami m.in. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach. Z uwagi na funkcjonujący w Polsce od lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi celem artykułu jest analiza i ocena tegoż systemu na obszarze małych miast województwa łódzkiego. Analizie poddano m.in.: system zbiórki i odbioru odpadów komunalnych, metody naliczania oraz wysokość opłat, a także dostępność regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Najważniejsze dane pozyskano z planów gospodarki odpadami województwa łódzkiego oraz stron urzędowych analizowanych miast i Biuletynu Informacji Publicznej.