Renata Marks-Bielska, Izabela Serocka, Rola wydatkow inwestycyjnych samorzadow lokalnych w ksztaltowaniu rozwoju lokalnego

Władze lokalne przez efektywne wykorzystanie środków finansowych, szczególnie w postaci różnego rodzaju wydatków inwestycyjnych, niewątpliwie wpływają na proces rozwoju lokalnego. Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena poziomu i dynamiki wybranych wskaźników ekonomicznych i ich wpływu na rozwój lokalny. Ze zgromadzonych danych wynika, że najwyższą wartość wydatków inwestycyjnych ogółem w badanym okresie zaobserwowano w gminach miejskich, z których większość stanowiły metropolie. Biorąc pod uwagę wskaźnik wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca zdecydowanym liderem wśród badanych gmin była gmina wiejska Kleszczów z woj. łódzkiego (18711,47 zł). Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że zdecydowana większość badanych władz lokalnych (98,2%) od 2007 r. realizowała lub nadal realizuje zadania inwestycyjne.