Slawomir Pastuszka, Polityka finansowa gmin wojewodztwa swietokrzyskiego

Podstawowym celem artykułu jest ocena polityki finansowej gmin województwa świętokrzyskiego. Do realizacji tego celu wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu oraz statystyki opisowej. Przeprowadzona analiza empiryczną dochodów, wydatków oraz zadłużenia gmin z województwa świętokrzyskiego w latach 2004-2013 wykazała, że polityka finansowa w dużej mierze jest oparta na dotacjach i subwencjach z budżetu państwa. Wydatki inwestycyjne badanych jednostek były możliwe przede wszystkim dzięki dostępności środków unijnych. Realizacja wielu kosztownych zadań inwestycyjnych doprowadziła do wyraźnego wzrostu poziomu zadłużenia gmin, ale jednak w większości samorządów tego szczebla nie spowodowała przekroczenia dopuszczalnych pułapów i nie wywołała zagrożenia dla ich stabilności finansowej.