Marek Walacik, Tomasz Podciborski, Metoda oceny stopnia dojrzalosci jednostki osadniczej do przeprowadzenia procesu rewitalizacji

Celem głównym opracowania jest ukazanie metody oceny stopnia dojrzałości jednostki osadniczej do przeprowadzenia procesu rewitalizacji, uwzględniającego zasady ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju i prowadzonego w świetle przepisów ustawy o rewitalizacji . W ramach celów szczegółowych zdefiniowano pojęcie ładu przestrzennego, istotę rewitalizacji, przedstawiono uzyskane wyniki przeprowadzonego dla celów niniejszego opracowania badania ankietowego, dające podstawę do stworzenia wskaźników oceny. Następnie scharakteryzowano miernik i zasady prowadzenia oceny, które oparto na idei metody oceny punktowej, stanowiącej jedną z grup metod skalowania. Prezentowaną metodę poddano weryfikacji na wybranym obiekcie badawczym.