Paulina Nowak, Potencjal innowacyjny polskich regionow

Współczesny rozwój jest uzależniony od poziomu innowacyjności przedsiębiorstw wprowadzających nowe lub istotnie ulepszone produkty oraz zaawansowane technologie. Poziom innowacyjności ma istotny wpływ na wzrost przewagi konkurencyjnej regionalnych gospodarek. Celem artykułu jest analiza zróżnicowania potencjału innowacyjnego polskich regionów i dokonanie oceny poziomu innowacyjności. W artykule porusza się aspekty zróżnicowań potencjałów innowacyjnych województw, takie jak: nakłady na działalność B+R, zatrudnienie w B+R, nakłady przedsiębiorstw na działalność innowacyjną. Przy wykorzystaniu metody taksonomicznej Hellwiga i analizy skupień przeprowadzono ocenę przestrzennych zróżnicowań innowacyjności na poziomie regionalnym w 2010 i 2015 r. Wyniki pokazują, że zwiększa się innowacyjność polskich województw, ale procesy innowacyjne w regionach przebiegają w dość zróżnicowany sposób. Obserwuje się też pozytywne zmiany w potencjale innowacyjnym wybranych województw Polski Wschodniej.