Janusz Kot, Ewa Kraska, Potencjal rozwojowy wojewodztwa swietokrzyskiego

Celem artykułu była ocena potencjału rozwojowego województwa świętokrzyskiego w odniesieniu do poszczególnych grup czynników rozwoju regionalnego. Poziom potencjału rozwojowego województwa wyznaczono jako sumę poszczególnych potencjałów: gospodarczego, infrastrukturalnego, ludzkiego, naukowo-badawczego oraz jakości życia. Ze względu na zakres dostępnych danych zgromadzonych w GUS dla przyjętych zmiennych diagnostycznych badaniem objęto lata 2008-2012. Identyfikacja stymulant rozwoju lub jego destymulant ma fundamentalne znaczenie dla odpowiedniego programowania polityki regionalnej