Monika Stachowicz, Efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstw komunalnych w Kielcach

Głównym celem przedsiębiorstw komunalnych jest zaspokojenie potrzeb ludności, zaś generowanie zysku – rentowność podmiotów – traktowana jest drugoplanowo. Celem artykułu jest ocena efektywności czterech kieleckich spółek komunalnych, w kontekście celów, jakie im przyświecają. Oceny tej dokonano na podstawie analizy struktury kapitałowo-majątkowej badanych podmiotów oraz wskaźników rentowności, płynności finansowej i produktywności majątku trwałego. Badania pokazały, jak odmienna jest specyfika przedsiębiorstw komunalnych w stosunku do innych branż na rynku. Analizowane spółki znajdują się w dobrej kondycji finansowej i są rentowne. Poza tym cechuje je nadpłynność finansowa, a także przeważający udział środków trwałych w aktywach ogółem, co jest specyficzne w sektorze komunalnym. Podkreślić należy to, że stawianie za główny cel działalności maksymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie usług komunalnych przez kieleckie spółki miejskie nie wyklucza ich rentowności.