Stanislaw Rudolf, Rola i pozycja polskich rad pracownikow w swietle badan empirycznych

Opracowanie ma na celu dokonanie charakterystyki istniejących w Polsce stosunków pracy i przedstawienie na ich tle funkcjonowania rad pracowników. Zmiana systemu politycznego i gospodarczego jaka dokonała się najpierw w Polsce w 1989 r., a następnie w wielu innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, nie zaowocowała na ogół demokratyzacją stosunków pracy. Stało się tak dlatego, że zarówno związki zawodowe, jak i pracodawcy, nie byli zainteresowani przekazywaniem uprawnień decyzyjnych pracownikom. Próby powoływania rad pracowników czy wprowadzenia przedstawicielstwa pracowniczego do rad nadzorczych spółek były traktowane przez związki zawodowe jako dla nich konkurencja, stąd spotykały się z ich oporami. W rezultacie ich wprowadzenie wymusiła dopiero odpowiednia dyrektywa UE. W opracowaniu dokonano oceny funkcjonowania rad pracowników na podstawie prowadzonych na ten temat badań empirycznych. Rady te, ze względu na wspomniane ograniczenia, nie przyniosły istotnych zmian w stosunkach pracy.