Andrzej Pawlik, Kredytowe wspomaganie przedsiebiorczosci przez banki spoldzielcze (na przykladzie BS w Kielcach)

Jednym z najistotniejszych źródeł wspierania rozwoju regionalnego i lokalnego jest system bankowy. System ten, a zwłaszcza banki spółdzielcze może wspomagać rozwój przedsiębiorczości lokalnej poprzez: udzielanie kredytów, działalność inwestycyjną banków oraz doradztwo finansowo-inwestycyjne. Finansowanie sektora rolno-spożywczego stanowi jeden z ważniejszych obszarów aktywności banków spółdzielczych. Przedmiotem prezentowanego opracowania jest scharakteryzowanie kredytowego wspomagania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez Bank Spółdzielczy w Kielcach. Wykorzystując metodę analizy danych statystycznych przedstawiono silną pozycję bankowości spółdzielczej na rynku, która sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości na wsi.