Katarzyna Kilianska, Dzialalnosc spolecznie odpowiedzialnych przedsiebiorstw jako czynnik wspierajacy poprawe jakosci zycia spoleczenstwa

Zdefiniowanie jakości życia do dziś nastręcza wiele trudności. Pojęcie to było i jest różnie interpretowane przez naukowców. Jakość życia odnosi się do faktu zaspokojenia potrzeb ludzi. Na podstawie krytycznego przeglądu literatury postawiona została główna teza przyjęta w artykule: działalność społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw przekłada się na jakość życia społeczeństwa. Artykuł ma na celu wyjaśnienie w jaki sposób społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw przyczynia się do poprawy jakości życia społeczeństwa. W artykule przedstawiono konkretne działania powodujące podniesienie jakości życia społeczeństwa.