Andrzej Bakowski, Agnieszka Piotrowska-Piatek, Malgorzata Sobieraj, Wlasna dzialalnosc gospodarcza - sposob na podniesienie jakosci zycia? Wyniki "Badania podmiotow malych"

Celem artykułu jest prezentacja opinii przedsiębiorców na temat oczekiwań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w kontekście jakości życia, a także oceny spełniania bądź niespełniania wskazywanych oczekiwań. Podstawą do rozważań były wyniki „Badania podmiotów małych” prowadzonego corocznie przez Urząd Statystyczny w Kielcach. Podmioty małe zdefiniowano jako przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 49 osób, przy czym analizę prowadzono równoległe dla dwóch oddzielnych grup, tzn. dla mikroprzedsiębiorstw oraz dla pozostałych małych przedsiębiorstw. W ramach każdej grupy wyodrębniono tzw. przedsiębiorców zadowolonych i niezadowolonych. Wyniki wskazują, że przedsiębiorcy najczęściej upatrują w prowadzonej działalności źródła utrzymania rodziny oraz sposobu na osiągnięcie ponadprzeciętnego standardu życia. Większość badanych deklarowała, że własna działalność gospodarcza spełnia te oczekiwania. Warto podkreślić, że przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 osób zdecydowanie częściej, w porównaniu do mikroprzedsiębiorców, formułowali takie oczekiwania, jak również zdecydowanie częściej deklarowali, że taki sposób życia i zarabiania zadowala ich.