Janina Wronska-Kiczor, Zroznicowane warunki zycia na wsi swietokrzyskiej

Celem opracowania jest zbadanie warunków życia oraz próba ich oceny na wsi świętokrzyskiej. W badaniach warunków życia uwzględniono wybrane cechy opisujące: zagadnienia ludnościowe, infrastrukturę mieszkaniową, infrastrukturę komunalną oraz społeczną. Badaniami objęto 97 gmin (27 miejsko-wiejskich i 70 wiejskich) województwa świętokrzyskiego. Identyfikacji dokonano w oparciu o zastosowanie miernika syntetycznego. Analiza rozkładu syntetycznego wskaźnika warunków życia wskazała na pewne zależności, wynikające przede wszystkim z lokalizacji badanych gmin. Zdecydowanie korzystniejsze warunki życia notowano na obszarach położonych w bliskim sąsiedztwie Kielc i siedzib powiatów. Niskimi wskaźnikami odznaczały się gminy typowo rolnicze, ze słabo rozwiniętymi funkcjami usługowymi, a także i te, w których występuje najwyższy udział bezrobotnych i znaczne niedoinwestowanie infrastrukturalne. Pośredni wpływ miało położenie na rubieżach regionu, czy np. peryferyjne w stosunku do miast, poza zaznaczonymi szlakami komunikacyjnymi.