Andrzej Pawlik, Atrakcyjnosc Kielc dla mieszkancow obszaru funkcjonalnego

Otwarcie kraju na zewnątrz obnażyło ogólnie niski poziom konkurencyjności gospodarki naszych województw oraz niski poziom atrakcyjności miast. Aby podnieść ich konkurencyjność i atrakcyjność należy dążyć do gospodarki innowacyjnej. Jednostki terytorialne najczęściej odróżniają się poprzez podkreślenie unikatowego położenia, ale o przewadze może decydować stan gospodarki, infrastruktury czy jakość i poziom kształcenia. Dynamika i skala zmian zachodzących w otoczeniu miasta wymusza strategiczne podejście do ich rozwoju oraz wzmocnienia atrakcyjności. Dlatego też powszechnie uważa się, iż za atrakcyjność odpowiadają następujące czynniki: zróżnicowanie struktur ekonomicznych regionu, dostępność komunikacyjna, istniejące zaplecze naukowo-badawcze, istniejące instytucje otoczenia biznesu. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania miary syntetycznej do oceny i rozpoznania przestrzennego zróżnicowania atrakcyjności miast.