Maria Fidzinska-Dziurzynska, Aktywnosc jednostek samorzadu terytorialnego wojewodztwa swietokrzyskiego na rzecz poprawy jakosci zycia osob starszych

Celem opracowania jest ocena aktywności jednostek samorządu terytorialnego oraz propozycje rozwiązań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości życia seniorów. Wykorzystane metody badawcze to analiza polskiej i zagranicznej literatury koncentrująca się na sytuacji silver generation, analiza aktów prawnych, dokumentów źródłowych, analiza danych zastanych. Analiza wykazała, że władze lokalne w niewystarczającym stopniu reagowały na możliwości i wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Wykonując zadania ustawowe nie zapewniono dostępności do infrastruktury społecznej pozwalającej na zaspokojenie potrzeb osób w wieku senioralnym. Działania podejmowane na rzecz osób starszych nie spełniały ich oczekiwań. Wyzwaniem dla samorządów lokalnych będą takie formy wsparcia, które pozwolą na osiągnięcie przez seniorów najwyższego możliwego poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia.