Dorota Wyszkowska, Adam Wyszkowski, Udzial samorzadu terytorialnego w ksztaltowaniu warunkow zycia mieszkancow

Samorząd terytorialny, który został powołany do życia w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, stał się obok państwa, podmiotem w znacznym stopniu decydującym o warunkach życia mieszkańców wspólnot samorządowych. Podejmowane przez JST działania bieżące i inwestycyjne mają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców (np. dostępność do infrastruktury technicznej i społecznej). Uwzględniając wysoką kapitałochłonność inwestycji komunalnych, należy stwierdzić, że możliwości tworzenia dobrych warunków życia mieszkańcom uzależnione są od potencjału dochodowego JST. Jego istotne zróżnicowanie wśród gmin w Polsce przekłada się na dysproporcje w warunkach życia mieszkańców.
Celem opracowania jest prezentacja zróżnicowania warunków życia mieszkańców wynikających z poziomu dostępności do urządzeń infrastrukturalnych, za których funkcjonowanie odpowiedzialne są w Polsce gminy. Realizacja tak postawionego celu wymagała przeprowadzenia analizy literatury oraz danych statystycznych.