Magdalena Hryniewicka, Rynek pracy jako jeden z czynnikow jakosci zycia pracownikow przedsiebiorstw w regionie centralnym

Artykuł podejmuje problematykę związaną z rynkiem pracy próbując określić jego wpływ na jakość życia w regionie centralnym Polski. Celem artykułu jest analiza rynku pracy w regionie centralnym. Artykuł składa się z dwóch części.
W pierwszej omówiono pojęcie jakość życia oraz wskaźniki służące do jej obliczania. W części drugiej skupiono się na charakterystyce rynku pracy w regionie centralnym. W tym celu wykorzystano cztery wskaźniki: pracujący wg sektorów ekonomicznych i płci, zatrudnienie wg wieku i płci, długotrwale bezrobotni (powyżej 13 miesięcy i dłużej) wg płci oraz przyczyny bierności zawodowej. Główną metodą badawczą była analiza dostępnych danych oraz przegląd literatury.