Grzegorz Konczak, Dominika Polko-Zajac, Wykorzystanie wielowymiarowego wspolczynnika korelacji rang do oceny jakosci zycia

Jakość życia to pojęcie wieloaspektowe. W jej ocenie należy uwzględnić wiele charakterystyk jak np. zdrowie, poziom edukacji, sytuację materialną, poczucie bezpieczeństwa, stan środowiska naturalnego i możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Każdy z wymienionych aspektów może być opisywany za pomocą różnych zmiennych. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji konstrukcji syntetycznego miernika jakości życia, opartego na funkcjach łączących i wielowymiarowym współczynniku korelacji rang. Zaprezentowana metoda pozwala na uporządkowanie obiektów (województw, państw) ze względu na poziom jakości życia. W artykule zamieszczono przykład zastosowania metody.