Malgorzata Polna, Przestrzenne zroznicowanie infrastruktury technicznej i spolecznej w Polsce w latach 2005-2015

Celem artykułu jest określenie zmian w zróżnicowaniu przestrzennym poziomu rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej w Polsce. Badania dotyczą lat 2005-2015 i odnoszą się do jednostek poziomu lokalnego NUTS 4, tj. powiatów. Analizę przeprowadzono w oparciu o 13 mierników, które poddano procedurze standaryzacji. Pięć z nich odnosi się do infrastruktury technicznej, natomiast pozostałe dotyczą infrastruktury społecznej. Identyfikację skali różnic między powiatami przeprowadzono w formie uporządkowania liniowego przy wykorzystaniu wskaźnika syntetycznego J. Perkala.