Agnieszka Zenka-Zganiacz, Jakosc zycia w badaniach ekonomicznych, spolecznych i w statystyce publicznej

Celem artykułu jest przegląd ujęć definicyjnych i badawczych jakości życia na gruncie nauk społecznych. Analizując te ujęcia można zauważyć, że pomimo wzrastającego zainteresowania koncepcją jakości życia wciąż brakuje definicji, która mogłaby być przyjmowana niezależnie od zróżnicowań interdyscyplinarnych.
Osiąganie długofalowego zrównoważonego rozwoju, w tym poprawa jakości życia społeczeństwa, ograniczanie sfery ubóstwa i nierówności społecznych stanowi podstawowy cel koncepcji rozwoju społeczno-gospodarczego. Współczesna statystyka publiczna coraz lepiej opisuje i mierzy jakość życia społeczeństwa, dostarczając oficjalnych danych statystycznych o sytuacji ekonomicznej, demograficznej i społecznej, które odnoszą się do jakości życia. W artykule wykorzystano metodę opisową na podstawie analizy literatury źródłowej.