Monika Walaszek, Well being - jakosc zycia w publikacjach i opracowaniach instytucji oraz organizacji miedzynarodowych

Celem artykułu jest przegląd badań poświęconych szeroko rozumianej tematyce dobrobytu oraz jakości życia. Artykuł bazuje na przeglądzie publikacji instytucji międzynarodowych z dziedziny statystyki. Pierwsza cześć poświęcona jest genezie koncepcji well-being w badaniach międzynarodowych. Następnie pokazany jest rozwój tego pojęcia oraz modeli opisujących jakość życia w metodologii Eurostatu i OECD. Omówione zostały modele obydwu organizacji razem z wynikami z ostatnich edycji badań. Artykuł kończy się krótkim porównaniem obu metodologii.