Jadwiga Adamczyk, Ekonomiczne i spoleczne efekty spolek z udzialem Skarbu Panstwa

Wpływ państwa na gospodarkę jest zjawiskiem powszechnym i trwałym. Natomiast udział państwa w podmiotach gospodarczych jest przedmiotem wielu dyskusji. W tej funkcji państwo odgrywa rolę przedsiębiorcy, który wytwarza dobra niepubliczne. Udział Skarbu Państwa w podmiotach gospodarczych w okresie transformacji rynkowej zmienia się w wyniku prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Skarb Państwa nadal pozostaje znaczącym pracodawcą i przedsiębiorcą. W artykule przeprowadzono analizę udziału Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych, wskazano rolę Skarbu Państwa w tworzeniu miejsc pracy, osiąganiu przychodów oraz zbadano efektywność tych spółek. Ponadto przedstawiono wpływ spółek z udziałem Skarbu Państwo na tworzenie przychodów do budżetu i ich społeczną rolę w gospodarce.

The economic and social effects of the companies with State Treasury shareholding
State influence on the economy is widespread and persistent. The share of the state in economic entities is the subject of much debate. In this function, the state plays the role of an entrepreneur who manufactures non-public goods. The share of the Treasury in economic entities in transition market changes as a result of privatization and commercialization of state owned enterprises. The Treasury remains a major employer and entrepreneur. The article analyses the share of the Treasury in companies, demonstrating the role of the Treasury in creating jobs, achieving income, and examines the effectiveness of such companies. Also shows the impact of partly state owned companies on creating income to the budget and their social role in the economy.
Professor Jadwiga Adamczyk, professor, Cracow University of Economics.