Janusz Rosiek, Wybrane problemy implementacji koncepcji zrownowazonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej w aspekcie kryzysu gospodarczego (ze szczegolnym uwzglednieniem Polski)

W artykule podjęto próbę przedstawienia możliwości implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce, w aspekcie trwającego kryzysu gospodarczego. W pierwszej części opracowania przedstawiono teoretyczne aspekty równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego w gospodarkach UE w świetle wybranych koncepcji pojawiających się w literaturze przedmiotu. Szczególną uwagę zwrócono na interakcje pomiędzy trzema podstawowymi elementami zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, ekologicznym, społecznym. W drugiej części zaprezentowano praktyczne możliwości implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce, opierając się przede wszystkim na prognozie rozwoju gospodarczego Polski w latach 2010-2050, uwzględniającej wymiar ekologiczny i społeczny oraz uwarunkowania kryzysowe.

Some Chosen Problems of Implementation of the Sustainable Development
Theory in EU Countries in the Context of the Economic Crisis (with a particular focus on Poland) The aim of this paper is to present possibilities of implementing the concept of sustainable development in Poland, in perspective of the current economic crisis. In the first part of the paper the theoretical aspects of balancing socio-economic development in the economies of the EU were presented in the light of the selected concepts emerging in the literature. Particular attention was paid to the interaction between three pillars of sustainable development: economic, environmental, and social. The second part descibes practical ways of implementing the concept of sustainable development in the Polish economy, based primarily on the forecast of economic growth for Poland in 2010-2050, taking into account the environmental and social dimensions and crisis conditions.
PhD Janusz Rosiek, assistant professor, Cracow University of Economics.