Milena Strojek, Sylwia Bania, Kompleksowe zarzadzanie przez jakosc TQM w przedsiebiorstwie

Total Quality Managament jest koncepcją zarządzania organizacją, która przez strategiczne planowanie kierownictwa, a następnie przez włączenie wszystkich zatrudnionych do realizacji tej strategii, pozwala spełniać oczekiwania klienta, a tym samym utrzymywać lub poprawiać pozycję na rynku i efektywność działań instytucji publicznej. Wdrożenie tego systemu z reguły powinno być poprzedzone zastosowaniem w organizacji norm ISO 9001:2000. Pozwoli to w łatwiejszy sposób osiągnąć stan kompleksowego zarządzania jakością. Należy jednak mieć świadomość, że w jednostkach usługowych, zwłaszcza świadczących usługi niematerialne (banki, szkoły, ubezpieczenia, turystyka, usługi medyczne itp.), tam gdzie istotą systemu jest postawa człowieka, tak naprawdę dopiero wdrożenie TQM może przynieść zdecydowane efekty, sam system zarządzania wg ISO 9001 jest w przypadku tych organizacji niewystarczający. Ale tez i trzeba mieć świadomość, że proces dochodzenia do TQM w warunkach polskich może być procesem długotrwałym i to przede wszystkim ze względu na bariery ludzkie, których
usuniecie może wymagać całkowitego przeobrażenia postaw i zachowań pracowników.
A comprehensive Quality Management TQM in the company
Total Quality Management is a concept of organization management. TQM achieves a customer expectiations by strategic planning of management and by enabling all employees to implement this strategy. This also hold and improve its market position and efficiency of public institutions. As a general rule, the implementation of this system, should be preceded by the application of ISO 9000 organization. This will allow for an easier way to achieve a state of total quality management. But be aware that in units of service, especially intangible services (banks, schools, insurance, tourism, medical services, etc.), where the essence of the system lies the attitude man, it really only implement TQM can bring strong results, the system itself management according to ISO 9001 is not sufficient for these organizations. But also, you need to be aware that the process of achieving TQM in Polish conditions can be a lengthy process and is primarily due to human barriers, which may require removal of the total transformation of attitudes and
behaviors of employees.
Milena Strojek, Sylwia Bania, students, Students’ Scientific Circle KONCEPT, Jan Kochanowski University in Kielce