Martyna Ostrowska, Mobbing w srodowisku pracy

pracy przedstawiono charakterystykę, definicje oraz działania o charakterze mobbingu. Scharakteryzowano krótko sprawcę i ofiarę mobbingu Następnie zaprezentowano mobbing jako proces oraz wyróżniono jego główne fazy. W kolejnej części artykułu opisano przyczyny, konsekwencje oraz prawną odpowiedzialność za mobbing. W końcowej części podano działania zapobiegające mobbingowi oraz przedstawiono wyniki badań na jego temat.

Mobbing in the workplace - pathology management personnel
The paper presents considerations regarding harassment in the workplace. This paper presents the characteristics, definitions and nature of bullying. Briefly characterized the perpetrator and the victim of mobbing. Then presented mobbing as a process and highlights its main stage. In the next part of the article describes the causes, consequences and legal responsibility for the bullying. The final section provides measures to prevent harassment and presents the results of research on the topic.
Martyna Ostrowska, student, Jan Kochanowski University in Kielce