22. Michał Urbański, Anna Tarnowska, Energetyka w Polsce i na świecie - tendencje i wyzwania

W artykule autorzy podjęli próbę przedstawienia tendencji i wyzwań, jakie miały i mają miejsce w energetyce – zarówno w Polsce, jak i na świecie.
W pierwszej części poruszono kwestię światowego zużycia energii. Omówiono pojęcia zasobów i rezerw surowcowych oraz zamieszczono przewidywania ich dotyczące. Szczególny nacisk położono na wyeksponowaniu zużycia energii oraz wybranych jej nośników w ujęciu globalnym oraz w poszczególnych sektorach gospodarki.
W drugiej części artykułu skupiono się na problemach energetyki w Polsce. Przedstawiono ogólną sytuację Polski pod względem energochłonności i efektywności energetycznej. Wymienione zostały zagrożenia oraz środki zaradcze jakie winno podjąć państwo. Autorzy przeanalizowali także możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Na zakończenie artykułu przedstawiono wnioski, jakie płyną z prezentowanego problemu badawczego.
Power Industry in Poland and in the World – Trends and Challenges
In the article the authors attempted to present trends and challenges which have taken place in the power industry – both in Poland and in the world.
The first part deals with the global energy consumption. It discusses the concept of resources and reserves of raw materials and provides predictions about them. A particular emphasis is placed on the exhibition of energy consumption and its selected carriers in the global context and by individual sectors of the economy.
In the second part of the article the authors focused on energy issues in Poland. The general situation in terms of Poland’s energy consumption and energy efficiency is presented. Threats and remedial measures that should be undertaken by the state were mentioned. The authors also analyzed the possibilities of using renewable energy sources.
Conclusions drawn from the research problem under discussion are presented at the end of the article.


Engineer Michał Urbański, student, Cracow University of Technology; Anna Tarnowska, student, Małopolska School of Economics in Tarnów.