5. Anna Tarnowska, Mobbing - patologia kultury organizacyjnej

Na łamach prezentowanego artykułu ukazano istotę oraz podstawowe aspekty związane z mobbingiem w kontekście kultury organizacyjnej, jako głównego źródła zachowań patologicznych w miejscu pracy. Przedstawiono krótki rys historyczny i podstawowe definicje mobbingu. Wymieniono także 45 działań o charakterze mobbingowym scharakteryzowanych przez H. Leymanna. W następnej części artykułu opisano problem rozwoju mobbingu – ujęto jego uwarunkowania oraz skutki płynące z bierności wobec tego zjawiska. Autorka przedstawiła proste sposoby przeciwdziałania mobbingowi w sferze zarządzania organizacją. Całość zwięźle podsumowano.
Mobbing – Pathology of Organizational Culture
The article presented here deals with the essence and basic aspects involved in mobbing in the context of organizational culture as a main source of pathological behaviour in a place of employment. A short historical outline and essential definitions of mobbing are given. 45 activities of mobbing character described by
H. Leymann are also mentioned. The second part of the article touches upon the development of mobbing – its conditions and consequences resulting from the indifference to this phenomenon are considered. The author presents simple ways of counteracting mobbing in the sphere of management. The whole issue was concisely summed up.


Anna Tarnowska, student, Małopolska School of Economics in Tarnów.