Agnieszka Soboń, Kierunki rozwoju współczesnego hotelarstwa w województwie świętokrzyskim

Na współczesnym rynku hotelarskim pojawiają się i kształtują coraz to nowe procesy i tendencje związane z rozwojem lokalnych przedsiębiorstw hotelarskich, a także globalnych organizacji gospodarczych, jakimi są ponadnarodowe przedsiębiorstwa hotelarskie. Rozwój współczesnego hotelarstwa podyktowany jest wieloma czynnikami, mającymi charakter wewnętrzny, wynikający ze specyfiki samej branży, jak i charakter zewnętrzny, wynikający z ogólnych zmian zachodzących w funkcjonowaniu gospodarek narodowych oraz gospodarki globalnej. Wiele zmian w funkcjonowaniu hotelarstwa podyktowanych jest również zmianami mentalności oraz preferencji współczesnych klientów.

Trends of Developing Modern Hotel Industry in the Świetokrzyski Voivodship

At the modern hotel market new processes and tendencies resulting from the development of local hotel enterprises appear and are formed every now and again. Global economic organizations such as supranational hotel enterprises should also be mentioned here. The development of modern hotel industry correlates with a number of factors of both internal character resulting from the specificity of the trade itself and external one resulting from general changes occurring in the actions of national economies and global economy. A lot of changes in the action of hotel industry also come from modern customers’ turns of mind and preferences.