Dorota Słowik, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a rentowność wybranych przedsiębiorstw branży budowlanej

W artykule określono strategie zarządzania kapitałem obrotowym oraz zbadano rentowność działalności pięciu przedsiębiorstw budowlanych w latach 2004-2008. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym określono na podstawie przyjętej strategii aktywów (udział aktywów bieżących) oraz strategii pasywów (udział pasywów bieżących). Natomiast rentowność zbadano wskaźnikami: rentowności sprzedaży, rentowności majątku oraz rentowności kapitału.
Wybranie przez jedno z badanych przedsiębiorstw konserwatywnej strategii zarządzania aktywami i agresywnej zarządzania pasywami w badanym okresie przyniosło największe korzyści.

Strategies of working capital management and profitability of selected construction enterprises

The article present the strategies of working capital management and the research on profitability of five construction enterprises in the years 2004 – 2008.
The strategies of working capital management were determined by the selected strategy of assets (structure of current assets) and the strategy of liability (structure of current liabilities).
However, the profitability was shown by the indicators, such as Return of Sales, Return of Assets and Return of Equity.
Choosing the conservative strategy of assets and the aggressive strategy of liability by one of the investigated enterprises brought considerable profit during that period of time.