Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 1/2017, II

Od wielu lat naukowcy prowadzący badania w obszarze finansów i zarządzania strategicznego twierdzą, że istotą działalności organizacji jest dążenie do osiągnięcia jak najwyższej efektywności, która kojarzona jest również z przewagą konkurencyjną. Jednocześnie wyróżniają dwa współwystępujące wymiary efektywności: ekonomiczny i organizacyjny.
Pierwszy z nich sprowadza efektywność do relacji wyników (efektów) i kosztów ich osiągnięcia (nakładów). Prowadzone w tym zakresie badania polegają na kompleksowej ocenie efektywności określonych systemów (jednostek decyzyjnych), najczęściej poprzez zastosowanie metod ekonometrycznych oraz metod analizy wskaźnikowej.
Drugie ujęcie efektywności wytycza pole poszukiwań jej determinant na gruncie teorii organizacji i zarządzania, wiążąc je z podejściem prakseologicznym. Efektywność w tym wypadku traktowana jest jako szeroka kategoria, odnosząca się do pozytywnych wyników i atrybutów organizacji, które mogą być oceniane poprzez różne kryteria. Badania w tym zakresie - o czym przekonują badacze - prowadzone są o wiele rzadziej niż w przypadku efektywności ekonomicznej.
Wpisując się w ten nurt, w pracach badawczych tego opracowania Autorzy zwrócili uwagę, że jedną z determinant wysokiej efektywności organizacji jest sprawnie działający system rachunkowości, dostarczający kadrze kierowniczej rzetelnych i aktualnych informacji o potencjale i dokonaniach organizacji, a podejmowanie optymalnych decyzji nie jest możliwe bez posiadania wiarygodnego, aktualnego i sprawnego systemu gromadzenia i przetwarzania informacji o jednostce i jej otoczeniu. Systemem tym jest rachunkowość i sprawozdawczość/sprawozdania budowana/budowane na jej podstawie.
Nadrzędnym celem artykułów tworzących niniejsze opracowanie jest rozpoznanie determinant, czynników je poprzedzających oraz skutków w obu wymiarach efektywności, których wzmocnienie bądź osłabienie będzie mogło skutkować wysoką efektywnością organizacji.
dr Aleksandra Pisarska
dr hab. Jarosław Karpacz; prof. UJK

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 1/2017, II - okładka