Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2016, tom II

Współczesna gospodarka światowa podlega bardzo dynamicznym zmianom i złożonym oddziaływaniom przyspieszającego procesu globalizacji, który nadaje nowy wymiar i nową jakość systemowi powiązań gospodarczych. Globalizacja wydaje się obejmować kompleksowo wszystkie sfery procesu gospodarowania, oddziałując na funkcjonowanie podmiotów na poziomie globalnym, regionalnym, państw, organizacji integracji regionalnej, instytucji i organizacji o różnym zasięgu, przedsiębiorstw, a w końcu społeczeństw i jednostek. Tak turbulentne otoczenie rodzi konieczność ciągłego podejmowania badań nad kształtem i uwarunkowaniami procesów gospodarczych wyznaczających kierunki i problemy rozwoju gospodarki światowej.
Autorzy niniejszej publikacji podjęli próbę wyjaśniania, analizowania, badania i interpretacji aktualnego stanu wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu rozwoju gospodarki światowej w kontekście współczesnych wydarzeń, procesów i zmian zachodzących na płaszczyźnie globalnej i regionalnej.

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2016, tom II - okładka