Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 4/2015, tom I

Wstęp do numeru 4/2015, tom I Miscellanea Oeconomicae, który poświęcony jest problematyce zintegrowanego podejścia do polityki spójności, pragnę w imieniu Redakcji oraz Komitetu Naukowego Wydawnictwa, rozpocząć od złożenia podziękowań dla wszystkich Autorów nadesłanych opracowań. Celem aktualnego wydania czasopisma jest prezentacja wykorzystania wyników badań statystycznych, w szczególności z obszaru badań statystyki publicznej, dla ewaluacji i ukierunkowania polityki spójności w Polsce. Znalazły się w nim 22 artykuły pogrupowane w następujące rozdziały:
- przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju regionów Polski,
- monitorowanie polityki spójności,
- rola statystyki w procesie monitorowania rozwoju regionalnego,
- efekty i doświadczenia polityki spójności w regionie świętokrzyskim,
- miscellanea.
Pierwszy rozdział zawiera opracowania prezentujące zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznego i ekonomicznego regionów Polski. Znaczna część z nich poświęcona jest problemowi rozwoju makroregionu Polski Wschodniej jako obszaru szczególnego zainteresowania polityki regionalnej. Kolejny rozdział nawiązuje do postulatu polityki spójności opartej na wynikach i obejmuje prace podkreślające rolę monitorowania realizacji działań z zakresu polityki spójności. Trzecia część publikacji zawiera prace, które dotyczą znaczenia statystyki w procesie monitorowania rozwoju regionalnego. Przedostatni rozdział prezentuje artykuły pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i poświęcony jest regionowi świętokrzyskiemu jako szczególnie bliskiemu Redakcji czasopisma, chociażby z uwagi na geograficzną lokalizację. Wydanie zamyka blok Miscellanea, w którym Czytelnicy znajdą, między innymi, rzadko spotykane w publikacjach z tego zakresu, prace poświęcone problematyce komunikowania działań z zakresu polityki spójności. Publikacja skierowana jest do Czytelników zainteresowanych problematyką rozwoju regionalnego, doświadczeniami i efektami polityki spójności, kierunkami i metodami badań regionalnych oraz, co należy podkreślić, ich praktycznym zastosowaniem. Ze względu na jej tematykę oraz wielkowymiarowość i aktualność poruszanych zagadnień, w imieniu wszystkich Autorów wyrażam nadzieję, że okaże się użyteczną i inspirującą lekturą dla przedstawicieli środowiska administracji publicznej, środowiska naukowego oraz praktyków gospodarczych.
dr Agnieszka Piotrowska-Piątek

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 4/2015, tom I - okładka