Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2015

Minęło 20 lat od wejścia w życie ustawy o rachunkowości. Czas ten jest okazją do wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki rachunkowości, do przypomnienia przesłanek, leżących u podstaw zawartych w jej regulacjach. Zawartość ustawy rozwiązuje wiele problemów związanych z gospodarką, ujęciem oraz wyceną majątku, a także przedstawieniem sytuacji finansowej podmiotów w niej funkcjonujących. Rozwiązania rachunkowości podlegają ciągłej ewolucji, dostosowując informacje w niej zawarte do potrzeb związanych z decyzjami zarządczymi w organizacjach, które należą do sektora prywatnego, publicznego i społecznego.
Budowane na podstawie prowadzonej ewidencji sprawozdania finansowe muszą spełniać wysokie wymagania, a także być poddane krytycznej ocenie i szczegółowej weryfikacji danych w nich zawartych poprzez procedury rewizji finansowej. Jakość danych zawartych w sprawozdaniach finansowych jest kluczowa dla podejmowania wielu decyzji przez interesariuszy zewnętrznych. Ich bezpieczeństwo jest ściśle związane z regulacjami prawnymi, zawartymi w ustawie.
Tematyka publikacji obejmuje zagadnienia z zakresu ewolucji rachunkowości w procesach globalizacji gospodarki, przydatności jej systemu informacyjnego do zarządzania finansami organizacji, wybranych problemów ewidencji i standaryzacji oraz znaczenia kontroli i audytu.
Autorzy podjęli wieloaspektową analizę tematyki rachunkowości, począwszy od zagadnień stricte teoretycznych, po ocenę rozwiązań polityki rachunkowości w wybranych jednostkach sektorów publicznego i prywatnego, aż po zagadnienia związane z tematyką rachunkowości kreatywnej i oszustw księgowych.
Mamy nadzieję, że podjęta tematyka będzie dla Czytelników bodźcem i inspiracją do dalszej pracy naukowej w zakresie finansów i rachunkowości.
Prof. UJK dr hab. Mirosław Wasilewski
Dr Aleksandra Pisarska

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 3/2015 - okładka