Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 4/2014

W 1955 roku prof. C.N. Parkinson opublikował w „The Economist” żartobliwie – szyderczy tekst opisujący funkcjonowanie biurokracji w Wielkiej Brytanii. Głoszone w nim tezy poparte były wnikliwymi badaniami historycznymi nad ewolucją administracji. Trzy lata później C.N. Parkinson opublikował w USA i Wielkiej Brytanii książkę: Prawo Parkinsona, czyli w pogoni za postępem, która natychmiast stała się bestsellerem.
Prawo to w oryginale brzmi: work expands as to fill the time available for its completion. Natomiast w polskim tłumaczeniu: praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie. Sam Parkinson opisał je w bardziej literacki sposób. Zasadnicza konkluzja z jego wywodów jest następująca: jeżeli pracownik ma określony czas na wykonanie danego zadania, to wykona je w możliwie najpóźniejszym terminie. Główną implikacją tego prawa jest niekontrolowany rozrost administracji. Co prawda sam autor zastrzega się, iż jego badania dotyczyły funkcjonowania wybranych działów administracji rządowej Wielkiej Brytanii, jednakże swoje wywody nie odnosi do tej administracji, ale generalnie do funkcjonowania człowieka.
Według słów Parkinsona: nie ma w ogóle żadnej współzależności pomiędzy liczbą urzędników a ilością wykonywanej pracy. Wzrostem liczby urzędników rządzi bowiem Prawo Parkinsona i wzrost ten będzie dokładnie taki sam bez względu na to, czy pracy będzie więcej, mniej, czy też nie będzie jej w ogóle. Znaczenie Prawa Parkinsona polega na tym, że jest to prawo wzrostu, oparte na analizie czynników rządzących tym wzrostem.
Przytoczone w ogromnym skrócie prawo Parkinsona nawiązuje dość luźno do artykułów zamieszczonych w niniejszym numerze czasopisma. Wynika ono z refleksji piszącego te słowa nad problematyką: wykorzystania funduszy Unijnych dla rozwoju gospodarczego regionów, rozwoju logistyki, szczególnie w ujęciu mikro i makro, różnych systemów tworzonych w celu poprawy jakości funkcjonowania gospodarki. Wszystkie te działania powodują pojawianie się nowych instytucji i intensywny wzrost już istniejących, w znaczniej mierze o charakterze administracyjnym. A zatem wraz z rozwojem gospodarczym regionów oraz doskonaleniem procesów zarządzania przedsiębiorstwami rośnie ilość osób zatrudnionych w administracji publicznej i biznesowej. Warto zatem, zdaniem autora, zastanowić się czy ów wzrost nie jest obciążaniem dość czułej na turbulencje ekonomiczne gospodarki.
Artykuły zakwalifikowane do druku w aktualnym numerze czasopisma zgrupowano w cztery działy:
− rozwój regionalny;
− zarządzanie przedsiębiorstwem;
− miscellanea;
− artykuły studentów.
Szczególnie ciekawym działem, w kontekście prawa Parkinsona, jest, moim zdaniem, dział pierwszy i trzeci. W pierwszym zgromadzono artykuły dotyczące wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju gospodarczego regionów. Trzeci zaś zawiera artykuły z zakresu problematyki klastrów, logistyki i funkcjonowania korporacji. Pragnę jednak podkreślić, że sugestie piszącego te słowa wynikają jedynie z jego subiektywnej oceny i zainteresowań. Wszystkie artykuły są bardzo ciekawe i sądzimy, iż każdy znajdzie coś zajmującego i inspirującego dla siebie.
prof. UJK dr hab. inż. Jarosław Prońko

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 4/2014 - okładka