Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 1/2014

W bieżącym roku mija 50 lat od utworzenia w Kielcach Punktu Konsultacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – wtedy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Było to możliwe wskutek uzgodnień między władzami województwa kieleckiego a kierownictwem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Na ich podstawie 30 września 1964 roku została podpisana umowa umożliwiająca kształcenie w Kielcach ekonomistów z wyższym wykształceniem z tytułem zawodowym magistra ekonomii. Umowę tę ze strony władz Kielecczyzny podpisał przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Czesław Domagała, a ze strony uczelni rektor doc. dr Władysław Bieda. Przewidywała ona m.in. prowadzenie wszystkich zajęć dydaktycznych w Kielcach. Powołanie w Kielcach ośrodka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 1964 roku wyprzedziło o jeden rok utworzenie obecnej Politechniki Świętokrzyskiej i o 5 lat obecnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Potrzeba kształcenia ekonomistów na poziomie wyższym wynikała z szybkiego rozwoju regionu, głównie Kielc, gdzie mieściły się liczne duże przedsiębiorstwa: Zakłady Armatury Przemysłowej – Chemar, Zakłady Wyrobów Metalowych – SHL, Zakłady Łożysk Tocznych – Iskra oraz szybko rozwijające się przedsiębiorstwa budowlane. Zatrudniały one blisko 30 tysięcy pracowników. W tamtym okresie województwo kieleckie było pozbawione wyższych uczelni, a wysokokwalifikowana kadra ekonomistów tych przedsiębiorstw pochodziła z innych obszarów kraju.
W roku akademickim 1964/1965 studia w ośrodku kieleckim rozpoczęły osoby pochodzące głównie z województwa kieleckiego. Wówczas były to 11 semestralne studia magisterskie. Strona kielecka gwarantowała nieodpłatnie odpowiednią liczbę sal wykładowych, pomieszczenia administracyjne, bibliotekę, sprzęt biurowy. Pokrywała też koszty etatu kierownika administracyjno-organizacyjnego i połowę etatu referenta ds. administracyjno-biurowych oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem ośrodka. Pierwszym kierownikiem administracyjno- -organizacyjnym Ośrodka był mgr Jan Arczewski, a następnie prof. Andrzej Szplit. Ze strony Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie ustanawiani byli kierownicy naukowo-dydaktyczni. Pierwszym był prof. Jerzy Trzcieniecki, a później profesorowie: Adam Rybarski, Aleksander Zeliaś, Jerzy Szaruga, Jan Szumilak i ostatnio Edward Molendowski. Od początku swojego istnienia ośrodek kielecki cieszył się dużym powodzeniem i uzasadnioną renomą wśród kieleckich ekonomistów. Stąd liczba jego absolwentów znacznie przekracza 3 tysiące osób. Wśród nich są posłowie, wybitni przedstawiciele gospodarki, pracownicy kształtujący innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie. Dla przykładu trzon obecnego kierownictwa Kieleckiego Parku Technologicznego to absolwenci tego ośrodka. Jego istnienie przyczyniło się też do powstania silnego ośrodka akademickiego w Kielcach. Wraz z rozwojem Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) i powstaniem Wydziału Zarządzania i Administracji utworzono kierunek zarządzanie (rok 1992), a w roku 1997 zdecydowano się na uruchomienie kierunku ekonomia. W bieżącym roku akademickim został uruchomiony kolejny kierunek nauk ekonomicznych – finanse i rachunkowość. Obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest liczącym się w kraju ośrodkiem badawczym prowadzącym badania naukowe z zakresu ekonomii i kształcącym młode pokolenia ekonomistów. Mimo zakończenia po blisko 50 latach działalności Ośrodka Zamiejscowego w Kielcach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie współpraca obu uczelni nadal jest bardzo owocna. Realizowane są wspólne badania naukowe, liczne grono pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskało w krakowskiej Uczelni stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Niniejsza monografia jest próbą upamiętnienia tej współpracy, podjętą wspólnie przez naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Monografia składa się z 4 części. W pierwszej zawarte są wypowiedzi poświęcone genezie i rezultatom 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. Druga część zatytułowana Ekonomista w środowisku innowacyjnym XXI wieku, to artykuły poświęcone potrzebie kształcenia ekonomisty mogącemu sprostać wyzwaniom innowacyjnym XXI wieku. Trzecia część monografii zatytułowana jest Modele zrównoważonego biznesu. Zawiera ona artykuły z dziedziny potrzeby ładu społeczno-gospodarczego. Współczesne wyzwania i bariery społeczno-gospodarcze to ostatnia, czwarta część publikacji. W tej części autorzy prezentują wyniki swych badań naukowych dotyczących najważniejszych problemów, wynikających ze zmian w trudnym okresie po 2008 roku.
Edward Molendowski, Andrzej Szplit

Studia i Materialy "Miscellanea Oeconomicae" 1/2014 - okładka