Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2/2012

Wstęp
Aktualne wydanie czasopisma dotyka problemów: zarządzania regionem, społecznościami lokalnymi i przedsiębiorstwem. Ponadto wydzielono grupę artykułów dotyczących zarządzania finansami, zarówno w odniesieniu do gospodarki kraju, jak i funkcjonowania organizacji. W tej części znalazły się również dwa artykuły dotyczące gospodarki naszych sąsiadów – Ukrainy. Aktualne wydanie zawiera szereg artykułów opisujących narzędzia wspomagające proces zarządzania oraz raporty z badań empirycznych. Szczególną uwagę, zdaniem reakcji, należy zwrócić na artykuły dotyczące: roadmapingu, nowych metod nauczania w naukach o zarządzaniu, analizy wielowskaźnikowej, wskaźnika satysfakcji klientów i wielu innych. Uważamy, że wszystkie artykuły są niezmiernie ciekawe, wartościowe i mogą być inspirujące zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Jak zawsze gro artykułów dotyczy zagadnień zarządzania regionem i społecznościami lokalnymi. Związane to jest z ważnością tej problematyki, szczególnie w Polsce, gdzie problem samorządności regionów i społeczności lokalnych tak naprawdę pojawił się zaledwie 20 lat temu. A od sprawności zarządzania w tym obszarze zależy jakość naszego życia i możliwość zaspokajania własnych aspiracji. Pragniemy, aby pieniądze płynące z podatków, jak najlepiej służy społeczeństwu, a koszty z wiązane z funkcjonowaniem administracji były jak najmniejsze. Tradycyjnie już zamieszczamy kilka artykułów studentów z kół naukowych uważając, iż ich publikowanie zachęca przyszłych adeptów nauki do głębszego analizowania problemów z zakresu nauk o zarządzaniu i kształtowania własnego warsztatu pisarskiego. Wskazane powyżej wątki to jedynie część problemów poruszanych w artykułach zamieszczonych w niniejszym numerze, które pogrupowane zostały w następujące rozdziały:
- zarządzanie regionem;
- zarządzanie społecznościami lokalnymi;
- zarządzanie przedsiębiorstwem;
- finanse.
Kilka ciekawych artykułów, które nie zmieściły się w powyższej tematyce umieszczono w części – Miscellanea. Pragniemy się również pochwalić, że czasopismo nasze w 2012 znalazło się na liście punktowanych czasopism naukowych w części B, za publikację w nim przyznaje się 3 punkty. Uzyskanie tak wysokiej oceny wymagało dużych nakładów pracy, rzetelności wydawniczej i systematyczności. Szczególnie istotnym jest fakt, iż publikują u nas autorzy nie tylko z całej Polski, ale również z krajów ościennych. Wzrastająca popularność czasopisma, mierzona ilością nadsyłanych artykułów, świadczy o zaufaniu, jakim darzą nas autorzy. Za to im wszystkim serdecznie dziękujemy. Bez nich, wskazany sukces, nie byłby możliwy. Nie poprzestając na tym osiągnięciu, dążymy do umieszczenia czasopisma w bazach indeksujących artykuły naukowe.
Dr inż. Jarosław Prońko

Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2/2012 - okładka