Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 1/2012

Aktualne wydanie periodyku, już niemal tradycyjnie, dotyka problemów: zarządzania regionem, przedsiębiorstwem i współzależności rozwoju gospodarczego i regionalnego. Głównym motywem przewijającym się przez większość artykułów jest rola człowieka jako kreatora i inicjatora zmian zachodzących w stosunkach społecznych i gospodarczych. Związki między szeroko rozumianą kulturą społeczności a zachowaniami gospodarczymi dostrzegał już Max Weber (1864–1920). O czym szeroko pisał w swoich dziełach: Etyka protestancka a duch kapitalizmu (1905) oraz Gospodarka i społeczeństwo (1922). Związki te uwidaczniają się bardzo wyraziście w czasach dzisiejszych. Przedsiębiorstwa rozwijają się nie tylko tam, gdzie jest dostęp do surowców, ale przede wszystkim w regionach z rozwiniętą infrastrukturą: komunikacyjną, teleinformacyjną, finansową itd. Poziom rozwoju regionów, we wskazanych aspektach, silnie zależy od intelektualnego potencjału jego mieszkańców. I nie chodzi tu jedynie o wybitnych przedstawicieli danej społeczności, ale o potencjał intelektualny ogółu jej mieszkańców. Ważnym problemem jest również sprawność funkcjonowania administracji publicznej, która realizując określone prawem zadania generuje koszty pokrywane w znacznej części z podatków. Koszty te są z jednej strony nieuniknione, z drugiej zaś pozbawiają społeczność lokalną części dochodów, które mogłyby być przeznaczone na rozwój infrastruktury oraz potencjału intelektualnego jej mieszkańców. Jak łatwo zauważyć z poruszanych powyżej wątków siła zależności między rozwojem gospodarczym regionów, przedsiębiorstwami w nich funkcjonującymi i administracją publiczną jest ogromna. Dostrzeżenie tych zależności jest szczególnie ważne w obecnych czasach dominującego Internetu, błyskawicznego przepływu informacji i wirtualnych kontaktów międzyludzkich. Aby zorganizować w dzisiejszych czasach konferencję naukową czy biznesową nie trzeba pokonywać dziesiątków kilometrów. Każdy ze swego miejsca pracy może swobodnie rozmawiać z osobami na drugim końcu świata. Ten ułatwiony kontakt z jednej strony niesie wymierne korzyści, z drugiej zaś może stanowić poważne zagrożenia dla sprawności funkcjonowania społeczeństw. Wskazane powyżej wątki to jedynie część problemów poruszanych w artykułach zamieszczonych w niniejszym numerze, które pogrupowane zostały w następujące rozdziały:
− rozwój regionalny;
− ład gospodarczy;
− zarządzanie przedsiębiorstwem.
Cieszy nas bardzo szerokie zainteresowanie publikowaniem artykułów przez studentów uczestniczących w pracy Kół Naukowych oraz coraz ściślejsza współpraca z naukowcami z Ukrainy.

Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 1/2012 - okładka