Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" Nr specjalny/2010

Wydanie specjalne: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, jest efektem ogromnego zainteresowania problematyką rozwoju regionalnego. Ogromna ilość, bardzo ciekawych artykułów, dotyczących tej problematyki, jak napłynęła do pierwszego, w bieżącym roku, numeru periodyku zmusiła niejako jego redakcję, do przygotowania wydania specjalnego.
Rozwój regionów jest problemem niezmiernie istotnym ze względów, na które zwrócono uwagę we wstępie do numeru 1/2010. Dążenie do ciągłej poprawy własnych warunków życia i poziomu rozwoju cywilizacyjnego wymusza szereg istotnych zmian w mentalności społeczeństw i nastawienia na rozwój wewnętrzny, który jest warunkiem pokojowego współistnienia społeczności zróżnicowanych kulturowo. Poprawa warunków życia ogranicza migrację, buduje tożsamość regionalną, kształtuje specjalizację regionalną, która łączy regiony gęstą siecią powiązań gospodarczych, zapobiegając przyszłym konfliktom społecznym. Kierunki zmian w społecznościach regionalnych kształtuje jej awangarda: politycy, ludzie przedsiębiorczy, elita intelektualna.
Z tych też powodów, badania nad: przedsiębiorczością, skutecznością polityki rozwoju regionalnego, czy też konkurencyjnością przedsiębiorstw w kontekście polityki regionalnej, wydają się bardzo ważne dla kształtowania rozsądnej polityki rozwoju regionalnego. Tym właśnie zagadnieniom poświęcone jest niniejsze wydanie periodyku.
Artykuły w nim zamieszczone ujęto w następujące grupy:
-Zasoby ludzkie w kreowaniu rozwoju regionalnego;
-Polityka rozwoju regionalnego;
-Przykłady rozwoju regionalnego;
-Konkurencyjność przedsiębiorstw. (cyt. ze Wstępu)

Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" Nr specjalny/2010 - okładka