Archiwum publikacji

UJK

Badania empiryczne rzeczywistych procesów podejmowania decyzji stały się podstawą do opracowania behawioralnej teorii organizacji. Wynika z nich, że ludzie przy podejmowaniu decyzji nie koniecznie kierują się postulatami wynikającymi z teorii decyzji racjonalnych. Ponadto dostrzeżono, iż na podejmowane decyzje duży wpływ ma otoczenie decydenta. Przyjmując powyższe założenia behawioryści odrzucają powszechnie przyjęte w ekonomii założenie o dążeniu...

czytaj artykuły on-line
UJK

W roku 2017 obchodzony jest jubileusz 115-lecia powstania Banku Spółdzielczego w Kielcach. To znakomita okazja do prezentacji znaczącego dorobku Banku, dorobku mającego wymiar nie tylko ekonomiczny, ale i społeczny. Bank Spółdzielczy w Kielcach wpisuje się do rzędu instytucji, które pomagając ludności, pozwoliły przetrwać Polakom w okresie zaborów, a później w wolnej Polsce budować podstawy narodowej gospodarki. Wspólnie z tym jubileuszem świętowane są...

czytaj artykuły on-line
UJK

Wstęp do numeru 3/2017 Miscellanea Oeconomicae, który poświęcony jest problematyce pomiaru jakości życia, pragnę w imieniu Redakcji oraz Komitetu Naukowego Wydawnictwa, rozpocząć od złożenia podziękowań dla wszystkich Autorów nadesłanych artykułów. Celem aktualnego wydania czasopisma jest prezentacja wykorzystania wyników badań empirycznych oraz studiów o charakterze literaturowym i metodologicznym w pomiarze złożonej i wieloaspektowej kategorii...

czytaj artykuły on-line
UJK

TOM II
Kolejna część dyskusji (czwarta) związana jest z procesami zrównoważonego rozwoju oraz inkluzywną gospodarką z perspektywy jednostek terytorialnych. Punktem wyjścia są tu rozważania dotyczące jednego z instrumentów proinkluzynej polityki państwa – planowania przestrzennego i podziału terytorialnego państwa („Podział terytorialny państwa oraz planowanie przestrzenne jako narzędzia (instrumenty) (pro)inkluzywnej polityki...

czytaj artykuły on-line
UJK

Rozwój zrównoważony – inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym

Istotę zrównoważonego rozwoju stanowi dążenie do godzenia racji ekonomicznych i społecznych z ekologicznymi w długookresowym procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest on opisywany najczęściej w duchu Raportu z 1987 r. pt. „Nasza Wspólna Przyszłość” Komisji Brundtlanda (Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju...

czytaj artykuły on-line
UJK

Od wielu lat naukowcy prowadzący badania w obszarze finansów i zarządzania strategicznego twierdzą, że istotą działalności organizacji jest dążenie do osiągnięcia jak najwyższej efektywności, która kojarzona jest również z przewagą konkurencyjną. Jednocześnie wyróżniają dwa współwystępujące wymiary efektywności: ekonomiczny i organizacyjny.
Pierwszy z nich sprowadza efektywność do relacji wyników (efektów) i kosztów ich osiągnięcia (nakładów)....

czytaj artykuły on-line