Archiwum publikacji

UJK

Wstęp do numeru 3/2017 Miscellanea Oeconomicae, który poświęcony jest problematyce pomiaru jakości życia, pragnę w imieniu Redakcji oraz Komitetu Naukowego Wydawnictwa, rozpocząć od złożenia podziękowań dla wszystkich Autorów nadesłanych artykułów. Celem aktualnego wydania czasopisma jest prezentacja wykorzystania wyników badań empirycznych oraz studiów o charakterze literaturowym i metodologicznym w pomiarze złożonej i wieloaspektowej kategorii...

czytaj artykuły on-line
UJK

TOM II
Kolejna część dyskusji (czwarta) związana jest z procesami zrównoważonego rozwoju oraz inkluzywną gospodarką z perspektywy jednostek terytorialnych. Punktem wyjścia są tu rozważania dotyczące jednego z instrumentów proinkluzynej polityki państwa – planowania przestrzennego i podziału terytorialnego państwa („Podział terytorialny państwa oraz planowanie przestrzenne jako narzędzia (instrumenty) (pro)inkluzywnej polityki...

czytaj artykuły on-line
UJK

Rozwój zrównoważony – inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym

Istotę zrównoważonego rozwoju stanowi dążenie do godzenia racji ekonomicznych i społecznych z ekologicznymi w długookresowym procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest on opisywany najczęściej w duchu Raportu z 1987 r. pt. „Nasza Wspólna Przyszłość” Komisji Brundtlanda (Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju...

czytaj artykuły on-line
UJK

Od wielu lat naukowcy prowadzący badania w obszarze finansów i zarządzania strategicznego twierdzą, że istotą działalności organizacji jest dążenie do osiągnięcia jak najwyższej efektywności, która kojarzona jest również z przewagą konkurencyjną. Jednocześnie wyróżniają dwa współwystępujące wymiary efektywności: ekonomiczny i organizacyjny.
Pierwszy z nich sprowadza efektywność do relacji wyników (efektów) i kosztów ich osiągnięcia (nakładów)....

czytaj artykuły on-line
UJK

Tradycyjny model przedsiębiorstwa zakłada, że celem jego działalności jest maksymalizacja zysku. Teorię tą najłatwiej weryfikować na przykładzie przedsiębiorstw, w których posiadanie kapitału i zarządzanie jest skupione w rękach właściciela. Ponosi on wówczas pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz stara się osiągnąć możliwie największe korzyści finansowe. Analiza działania takich przedsiębiorstw musi jednak uwzględniać pewne cechy osobowości...

czytaj artykuły on-line
UJK

“Miscellanea Oeconomicae” is an academic journal, which has been published
since 1996 by the Faculty of Law, Administration and Management of Jan
Kochanowski University in Kielce. This volume Security and Defense in Europe.
Diverging interests, Fragmenting Policy is the third project of Miscellanea
Oeconomicae written wholy in English.
A series of political, economic and security crises have revealed new...

czytaj artykuły on-line