Archiwum publikacji

UJK

W miarę rozwoju gospodarki rynkowej procesy zarządzania stają się coraz bardziej złożone z uwagi na turbulencje otoczenia i trudności w funkcjonowaniu organizacji. Szczególnie istotne jest trafne podejmowanie decyzji i kierowanie realizacją w warunkach zagrożenia otoczenia. Ogromne trudności piętrzą się przed decydentami w doborze właściwych środków i metod, które nie zawsze prowadzą do optymalizacji.
Gospodarowanie zasobami w organizacji staje...

czytaj artykuły on-line
UJK

Wydanie specjalne: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, jest efektem ogromnego zainteresowania problematyką rozwoju regionalnego. Ogromna ilość, bardzo ciekawych artykułów, dotyczących tej problematyki, jak napłynęła do pierwszego, w bieżącym roku, numeru periodyku zmusiła niejako jego redakcję, do przygotowania wydania specjalnego.
Rozwój regionów jest problemem niezmiernie istotnym ze względów, na które zwrócono uwagę we wstępie do...

czytaj artykuły on-line
UJK

Region to umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar, różniący się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi bądź nabytymi na przestrzeni dziejów. Cechy różnicujące regiony można podzielić na dwie grupy – naturalne i antropogeniczne. Te drugie związane są najczęściej z odrębnością kulturową, językową lub religijną ludności zamieszkującej dany obszar geograficzny oraz specyficznymi cechami lokalnej gospodarki, wynikającymi z geograficznego...

czytaj artykuły on-line
UJK

"Działalność każdego przedsiębiorcy uwarunkowana jest otoczeniem w jakim
przyszło mu funkcjonować. Od mentalności lokalnych społeczeństw oraz poziomu
cywilizacyjnego regionu zależy nie tylko rodzaj i jakość oferowanych dóbr, ale
również efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i sposoby produkcji. Z drugiej
zaś strony organizacje gospodarcze inspirują przemiany społeczne, zapotrzebowanie
na nowe dobra oraz prowadzą...

czytaj artykuły on-line
UJK

Numer dostępny w Bibliotece Narodowej.

czytaj artykuły on-line