Archiwum publikacji

UJK

Współczesna gospodarka światowa to system różnorodnych skomplikowanych
relacji pomiędzy rożnymi podmiotami, wśród których najważniejsze to gospodarki
narodowe oraz korporacje międzynarodowe. Wszystkie te podmioty, bez względu
na ich wielkość oraz poziom rozwoju muszą uwzględniać w swoim funkcjonowaniu
wyzwania, jakie wynikają z procesu globalizacji i regionalizacji gospodarki
światowej.
Ostatni kryzys ujawnił...

czytaj artykuły on-line
UJK

Pojęcie ładu zintegrowanego, choć obecne w debacie publicznej i rozważaniach naukowych od co najmniej dwóch dekad, nie jest w sposób jednoznaczny i ostateczny zdefiniowane. Najczęściej oznacza ono „łączenie w jedną spójną i niesprzeczną całość ładów: społecznego, instytucjonalnego - prawnego, ekonomicznego, środowiskowego i przestrzennego”. I dalej za T. Borysem należy dodać, iż jest „benchmarkingowym wzorcem rozwoju, pozytywnym stanem...

czytaj artykuły on-line
UJK

Około pięćset lat przed Chrystusem, Heraklit z Efezu (540-480 p.n.e.) wygłosił słynne słowa: panta rei (wszystko płynie, nic nie jest stałe). Stanowią one aforystyczne ujęcie teorii zmienności zwanej wariabilizmem. Według niej najważniejszą cechą każdego bytu jest ciągłe stawanie się i przemijanie, będące wynikiem nieprzerwanego ścierania się przeciwieństw. Dla Heraklita i całej rzeszy uczonych, aż do połowy XIX wieku, czas był czymś absolutnym,...

czytaj artykuły on-line
UJK

“Miscellanea Oeconomicae” is an academic journal, which has been published since 1996 by the Faculty of Management and Administration of Jan Kochanowski University in Kielce. Currently, the editor-in-chief of the journal is the head of the Institute of Management at the university – Professor Andrzej Szplit.
This volume THE NORTH IN THE WORLD OF ECONOMY AND POLITICS is the second project of Miscellanea Oeconomicae written wholly...

czytaj artykuły on-line
UJK

Wstęp do numeru 4/2015, tom I Miscellanea Oeconomicae, który poświęcony jest problematyce zintegrowanego podejścia do polityki spójności, pragnę w imieniu Redakcji oraz Komitetu Naukowego Wydawnictwa, rozpocząć od złożenia podziękowań dla wszystkich Autorów nadesłanych opracowań. Celem aktualnego wydania czasopisma jest prezentacja wykorzystania wyników badań statystycznych, w szczególności z obszaru badań statystyki publicznej, dla ewaluacji i...

czytaj artykuły on-line
UJK

Minęło 20 lat od wejścia w życie ustawy o rachunkowości. Czas ten jest okazją do wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki rachunkowości, do przypomnienia przesłanek, leżących u podstaw zawartych w jej regulacjach. Zawartość ustawy rozwiązuje wiele problemów związanych z gospodarką, ujęciem oraz wyceną majątku, a także przedstawieniem sytuacji finansowej podmiotów w niej funkcjonujących. Rozwiązania rachunkowości podlegają ciągłej ewolucji,...

czytaj artykuły on-line