Archiwum publikacji

UJK

Współczesna gospodarka światowa stanowi złożony i niezwykle dynamiczny organizm, obejmujący kraje, ich związki, powiązania produkcyjno-handlowe i kapitałowe, inne podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe), poszczególne rynki, organizacje regionalne i międzynarodowe. Gospodarka światowa jest kategorią nie tylko o wymiarze ekonomicznym, ale również geograficznym, demograficznym i społeczno-politycznym. Podlega ciągłym zmianom pod...

czytaj artykuły on-line
UJK

Współczesna gospodarka światowa podlega bardzo dynamicznym zmianom i złożonym oddziaływaniom przyspieszającego procesu globalizacji, który nadaje nowy wymiar i nową jakość systemowi powiązań gospodarczych. Globalizacja wydaje się obejmować kompleksowo wszystkie sfery procesu gospodarowania, oddziałując na funkcjonowanie podmiotów na poziomie globalnym, regionalnym, państw, organizacji integracji regionalnej, instytucji i organizacji o różnym zasięgu,...

czytaj artykuły on-line
UJK

Współczesna gospodarka światowa to system różnorodnych skomplikowanych
relacji pomiędzy rożnymi podmiotami, wśród których najważniejsze to gospodarki
narodowe oraz korporacje międzynarodowe. Wszystkie te podmioty, bez względu
na ich wielkość oraz poziom rozwoju muszą uwzględniać w swoim funkcjonowaniu
wyzwania, jakie wynikają z procesu globalizacji i regionalizacji gospodarki
światowej.
Ostatni kryzys ujawnił...

czytaj artykuły on-line
UJK

Pojęcie ładu zintegrowanego, choć obecne w debacie publicznej i rozważaniach naukowych od co najmniej dwóch dekad, nie jest w sposób jednoznaczny i ostateczny zdefiniowane. Najczęściej oznacza ono „łączenie w jedną spójną i niesprzeczną całość ładów: społecznego, instytucjonalnego - prawnego, ekonomicznego, środowiskowego i przestrzennego”. I dalej za T. Borysem należy dodać, iż jest „benchmarkingowym wzorcem rozwoju, pozytywnym stanem...

czytaj artykuły on-line
UJK

Około pięćset lat przed Chrystusem, Heraklit z Efezu (540-480 p.n.e.) wygłosił słynne słowa: panta rei (wszystko płynie, nic nie jest stałe). Stanowią one aforystyczne ujęcie teorii zmienności zwanej wariabilizmem. Według niej najważniejszą cechą każdego bytu jest ciągłe stawanie się i przemijanie, będące wynikiem nieprzerwanego ścierania się przeciwieństw. Dla Heraklita i całej rzeszy uczonych, aż do połowy XIX wieku, czas był czymś absolutnym,...

czytaj artykuły on-line
UJK

“Miscellanea Oeconomicae” is an academic journal, which has been published since 1996 by the Faculty of Management and Administration of Jan Kochanowski University in Kielce. Currently, the editor-in-chief of the journal is the head of the Institute of Management at the university – Professor Andrzej Szplit.
This volume THE NORTH IN THE WORLD OF ECONOMY AND POLITICS is the second project of Miscellanea Oeconomicae written wholly...

czytaj artykuły on-line