Archiwum publikacji

UJK

Rozwój zrównoważony – inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym

Istotę zrównoważonego rozwoju stanowi dążenie do godzenia racji ekonomicznych i społecznych z ekologicznymi w długookresowym procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest on opisywany najczęściej w duchu Raportu z 1987 r. pt. „Nasza Wspólna Przyszłość” Komisji Brundtlanda (Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju...

czytaj artykuły on-line
UJK

Od wielu lat naukowcy prowadzący badania w obszarze finansów i zarządzania strategicznego twierdzą, że istotą działalności organizacji jest dążenie do osiągnięcia jak najwyższej efektywności, która kojarzona jest również z przewagą konkurencyjną. Jednocześnie wyróżniają dwa współwystępujące wymiary efektywności: ekonomiczny i organizacyjny.
Pierwszy z nich sprowadza efektywność do relacji wyników (efektów) i kosztów ich osiągnięcia (nakładów)....

czytaj artykuły on-line
UJK

Tradycyjny model przedsiębiorstwa zakłada, że celem jego działalności jest maksymalizacja zysku. Teorię tą najłatwiej weryfikować na przykładzie przedsiębiorstw, w których posiadanie kapitału i zarządzanie jest skupione w rękach właściciela. Ponosi on wówczas pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz stara się osiągnąć możliwie największe korzyści finansowe. Analiza działania takich przedsiębiorstw musi jednak uwzględniać pewne cechy osobowości...

czytaj artykuły on-line
UJK

“Miscellanea Oeconomicae” is an academic journal, which has been published
since 1996 by the Faculty of Law, Administration and Management of Jan
Kochanowski University in Kielce. This volume Security and Defense in Europe.
Diverging interests, Fragmenting Policy is the third project of Miscellanea
Oeconomicae written wholy in English.
A series of political, economic and security crises have revealed new...

czytaj artykuły on-line
UJK

Współczesna gospodarka światowa stanowi złożony i niezwykle dynamiczny organizm, obejmujący kraje, ich związki, powiązania produkcyjno-handlowe i kapitałowe, inne podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe), poszczególne rynki, organizacje regionalne i międzynarodowe. Gospodarka światowa jest kategorią nie tylko o wymiarze ekonomicznym, ale również geograficznym, demograficznym i społeczno-politycznym. Podlega ciągłym zmianom pod...

czytaj artykuły on-line
UJK

Współczesna gospodarka światowa podlega bardzo dynamicznym zmianom i złożonym oddziaływaniom przyspieszającego procesu globalizacji, który nadaje nowy wymiar i nową jakość systemowi powiązań gospodarczych. Globalizacja wydaje się obejmować kompleksowo wszystkie sfery procesu gospodarowania, oddziałując na funkcjonowanie podmiotów na poziomie globalnym, regionalnym, państw, organizacji integracji regionalnej, instytucji i organizacji o różnym zasięgu,...

czytaj artykuły on-line